Общи условия за организирано пътуване


ПРИЛОЖЕНИЕ N: 1

I. Записване за организирано пътуване

1. Записването може да бъде направено в офиса на туристическата агенция, по e-mail или в офисите на оторизираните турагенти.
2. Записването става с подписване на договор и внасяне на депозит или цяла сума, указани в начин на плащане към всяка програма.
3. Условия за записване чрез e-mаil:
а/ трябва да изпратите e-mаil, в който да посочите дестинацията, датата на пътуване и необходимите данни на туристите;
б/ получавате отговор за потвърждение (при наличие на места) с банковите реквизити или отказ на резервацията;
в/ след като получим плащането, Ви изпращаме необходимите документи за организирано пътуване.

II. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура

1. Трите имена на латиница.
2. ЕГН
3. Номер на лична карта или международен паспорт и валидност.
4. Допълнително от титуляра на договора се изискват всички данни от лична карта на кирилица, телефони за връзка и e-mail.

III. Задължения на Туроператора

1. Туроператорът се задължава да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, спазвайки настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
2. Туроператорът се задължава да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън територията на Република България и да му предостави номер на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
3. Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. В случай на отказ за издаване на виза платените от Потребителя такси за издаването й не се възстановяват.
4. Туроператорът се задължава да използва предоставените от Потребителя негови и на други лица лични данни единствено във връзка с изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване и гарантира, че същите са защитени и се съхраняват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
5. В случай, че Туроперторът не изпълни клаузите на подписания Договор за организирано пътуване, той се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, както и да го компенсира за всички причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на Договора.

IV. Права на Туроператора

1. При отпътуване за друг град или място не изчаква закъснелите Потребители до след обявения час за тръгване на групата. Същите я настигат или се прибират до крайния пункт в Република България за своя сметка. В гореописаните случаи, Туроператорът не носи отговорност за последствията за тези Потребители и не възстановява заплатените, но неконсумирани от тях, услуги.
2. Туроператорът не е длъжен да изчаква закъснели Потребители при заминаване по туристическата програма в града или мястото, където се нощува. На тези Потребители не се възстановяват заплатените, но неконсумирани услуги.
3. Туроператорът не гарантира име на определен екскурзовод.
4. Туроператорът, включително и екскурзоводът, има право при необходимост да извършва в програмата на пътуването размествания по дни и часове, които не я променят съществено.
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.
При ненабиране на необходимия минимален брой участници за осъществяване на пътуването, при форсмажорни обстоятелства, както и възникване на непреодолима сила, Туроператорът има право да отмени пътуването без да носи отговорност за неизпълнение на Договора, като се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, без съответната изразходвана от тях част за заплащане на извършените фактически разходи (платени застраховки, глоби за върнати билети, определен брой нощувки, транспортни разходи и други), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.
7. Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира Потребителя, в случай на:
а/ отмяна, забава и/или промяна в сроковете и/или условията на пътуването, които не зависят от него, като забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
б/ отказ от страна на съответните органи да издадат виза на Потребителя;
в/ недопускането му от страна на митнически и гранични служби да напусне територията на Република България или да влезе на територията на друга държава, поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
г/ загуба или повреда на багаж, пари, ценности, документи и други, по време на пътуването, включително оставени в стаята на хотела, студиото, квартирата. В тези случай, екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на туристическата програма. Търсенето за забравени вещи се извършва от потребителя за негова сметка;
д/ анулация или прекъсване на пътуването, породени от лични обстоятелства на Потребителя;
е/ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
ж/ отказ от страна на Потребителя от консумация на отделни услуги или по свое желание се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал едни или други услуги по предварително договорената програма;
з/ извършени разходи извън туристическия пакет;
и/ забавяне, поради обстоятелства и събития, които не зависят от Туроператора.
8. Туроператорът не носи отговорност за претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат неизпълнение и/или неточно изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване, ако неизпълнението е в следствие поведението на Потребителя или на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
9. Туроператорът не носи отговорност за допълнителните мероприятия и услуги, изпълнявани от трети лица, за които е издаден допълнителен документ, като фериботни билети, билети за градския транспорт и други.
10. Туроператорът си запазва правото да анулира договора преди пътуването, в случай че Потребителят създава неудобство, обижда и се отнася арогантно със служители или други клиенти, като това се документира с протокол от присъстващите. Туроператорът връща платената до момента сума без да дължи обяснение или неустойка.

Освобождаване от отговорност при непреодолима сила - форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

Задължения на Потребителя

1. Потребителят е задължен да предостави на Туроператора чрез посочване в подписания между страните Договор за организирано пътуване актуални телефон и e-mai, или факс за контакт, които да могат да бъдат използвани от Туроператора за своевременно предаване на информация и/или уведомления за извършени промени в цената, условията или програмата на пътуването.
2. Потребителят се задължава при пътуванe извън територията на Република България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законовите изисквания на Република България и на посещаваната държава, а именно:
а/ за програми, включващи всички държави-членки на Европейския Съюз, както и за Македония, Сърбия, Хърватия, Швейцария, Черна гора – лична карта, валидна най-малко 3 (три) месеца след началната дата на пътуването;
б/ за програми, включващи държави, които не са държави-членки на Европейския Съюз – валиден задграничен паспорт, чиито срок на валидност изтича най-малко 6 (шест) месеца след началната дата на пътуването.
3. Ако Потребителят е непълнолетен и пътува извън територията на Република България със собствен задграничен паспорт, придружителят му се задължава да носи по време на пътуването нотариално заверена декларация оригинал и 2 копия от родителитя/родителите, че е съгласен/са съгласни да пътува в чужбина. При разминаване на фамилиите на детето и родителите, придружителят му се задължава да носи по време на пътуването също така акт за раждане оригинал и 2 копия или други необходими документи според конкретния случай.
4. Потребители, които не са български граждани, следва да се запознаят в посолствата на съответните държави с всички изисквания за паспортен и визов режим и да направят неоходимото за изпълнението и спазването им. При нарушаване на гореописаното всички вреди, породени от това, са за сметка на Потребителя, и Туроператорът не носи никаква отговорност.
5. Потребителят се задължава да заплати цената на пътуването в размера и при условията на настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
6. Потребителят се задължава да спазва законите на държавите, в които пътува, да опазва имуществото на хотелите, превозните средства, обществените съоръжения, посещаваните обекти и други.
7. При подписване на договора Потребителят се задължава да предостави верни лични данни (имена на кирилица и/или латиница, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност), телефон за връзка и други необходими данни за сключване на договора. Туроператорът не носи отговорност за последствията в случай на непредоставен или грешно предоставен телефон за връзка и/или данни на пътуващите.
8. В случай, че по конкретна програма клиентите могат да пътуват с два вида документи (паспорт или лична карта), същите се задължават да пътуват с документите предоставени при подписване на договора за организирано пътуване.
9. Потребителят е материално и морално отговорен при възникване на инциденти или нанасяне на щета на трето лице и отговаря за всички последствия произлезли от своето поведение.
10.Потребителят се задължава да пътува седнал по време на движение на автобуса, в случай на наспазване на това изискване и претърпяване на инцидент, Потребителят поема отговорността за всички произлезли последствия.

VI. Права на Потребителя

1. Потребителят има право да получи от Туроператора заплатените туристически услуги, в съответствие с настоящите Общи условия и с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
2. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по подписания с Туроператора Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването в срок най-късно до 2 (два) дни преди началната датата на пътуването , като дължи съответната такса обслужване според условията на точка IX за отказа от пътуване и анулации. В случая по предходното изречение Потребителят и третото лице са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане цената по Договора и всички разходи, свързани с прехвърлянето. Третото лице се задължава да декларира върху Договора, че е запознато с информацията за пътуването, съгласно е с прехвърлянето и приема условията на Договора. В случай, че третото лице е от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то се задължава да доплати разликата в цената за такъв вид настаняване. Отказ за доплащане по предходното изречение, се счита за отказ от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на Туроператора.

VII. Цени, начин, срокове на плащане

1. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
Извършените от Потребителя плащания се удостоверяват с издаден от Туроператора платежен документ.
2. В деня на подписване на Договор за организирано пътуване, Потребителят заплаща депозит в размер, указан в начин на плащане към всяка програма. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е 30 % (тридесет на сто) от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор.
Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 10 (десет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго.
4. При закъснение и доплащане в срок до 3 дни след изтичане на крайния срок се начислява неустойка както следва:
а/ при 1 ден закъснение – 5 лв на подписан договор
б/ при 2 дни закъснение – 10 лв на подписан договор
в/ при 3 дни закъснение – 15 лв на подписан договор
5. Неплащане в сроковете по предходните изречения се счита за отказ от пътуване от страна на Потребителя. Туроператорът има право да анулира Договора и да удържи всички платени до момента суми, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не внесе доплащането до 3 дни след установените в договора срокове.

VIII. Условия за отказ от пътуване и анулации

1. Всички промени по договора се извършват само и единствено от Титуляра на договора.
2. При многодневните екскурзии /поне 1 нощувка/ При промяна на параметрите /име, вид хранене, вид стая без промяна на броя на пътуващите лица/ на подписания договор от страна на Потребителя:
а/ от сключване на договора до  5 календарни дни преди датата на пътуване, Потребителят дължи такса обслужване в размер на 10 лв. за подписан договор;
б/ от 4 до 2 календарни дни преди датата на пътуване, Потребителят дължи такса обслужване в размер на 15 лв. за подписан договор;
в/ в деня преди отпътуването, промени не са възможни и се считат за отказ от пътуване.
3. Всички горепосочени промени са възможни само при потвърждение от Туроператора.
4. Промяната на дата на пътуване по един и същи маршрут на пътуване, програма, вид транспорт и неспазване на сроковете за плащане се считат за отказ от пътуване от страна на Потребителя и той дължи неустойки в размер на обявените в т.5.
5. При отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора за организирано пътуване от страна на Потребителя, Туроператорьт има право да му удържи следните неустойки, ако отказът или прекратяването е направен/о:
Многодневни екскурзии и почивки
а/ до 20 календарни дни преди началната дата на пътуването – се удържа такса обслужване в размер на 10 лв за подписан договор;
б/ от 19 до 4 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 100% от платения депозит на човек;
в/ при 3 и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването - 100% от пакетната цена на човек.

Еднодневни екскурзии в България и чужбина

а/ до 7 календарни дни преди началната дата на пътуването – се удържа такса обслужване в размер на 5 лв. за подписан договор;
б/ от 7 до 3 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 50% от пакетната цена на човек;
в/ при 2 и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването - 100% от пакетната цена на човек;
6. При отказ на Потребителя от пътуването или екскурзията, направен през времетраенето му/й, всички допълнителни транспортни и други разходи, възникнали в следствие на това, са за негова сметка. В случая предходното изречение, Туроператорът не дължи на Потребителя възстановяване на заплатените от него суми.

IX. Условия и ред за предявяване на рекламации

1. В случай, че по време на пътуването, Потребителят установи неизпълнение и/или неточно изпълнение на клаузите на подписания между страните Договор за организирано пътуване, той се задължава своевременно да уведоми Туроператора и/или неговите доставчици в писмена форма или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, елктронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде въпроизведено с оглед своевременно предприемане на мерки, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.
2. Рекламация относно транспортното обслужване се предявява към екскурзовода на групата и водача на автобуса.
Рекламация относно настаняването се предявява към екскурзовода на групата, на рецепцията на хотела или на представителя на приемната агенция.
4. Ако липсва реакция за отстраняване на проблема и не може да се разреши на място, Потребителят се задължава да се свърже незабавно с Туроператора. Рекламация след приключване на пътуването, се приема само в писмен вид, подписана от екскурзовода на групата, водача на автобуса, представител на хотела или представител на приемната агенция и се представя в офиса на туропертора в 5-дневен срок след края на пътуването. Рекламация без необходимите подписи и подадена извън посочения срок няма да бъде разгледана. При отказ да бъде подписана рекламацията, Потребителят незабавно трябва да се свърже с Туроператора.
5. Туроператорът се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията да даде на Потребителя своето становище по нея.

X. Изменение на Договора за организирано пътуване

1. Подписаният между страните Договор за организирано пътуване се допълва, променя и прекратява с подписване на допълнително споразумение, неразделна част от Договора.

XI. Условия и ред за промяна на цената

1. Туроператорът има право да промени обявената цена при наличието на едно или няколко от следните условия, а именно:
а/ промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;
б/ промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по Договора, като летищни, пристанищни и други такси;
в/ промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на пътуването.
2. Във всички случаи цената може да се увеличава най-късно до 20 дни преди началната дата на пътуването.
3. Цената се увеличава единствено с реалното увеличаване в стойността на компонента, повлиял върху изменението й, но не повече от 5 на сто. В този случай, Потребителят се задължава да доплати разликата, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.

XII. Условия и ред за промяна на клаузи от подписания между страните Договор за организирано пътуване

1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство, с такъв (такова) от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на Договора. За обстоятелствата по предходното изречение Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя в 3-дневен срок от настъпването им писмено или по друг начин.
2. При направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от подписания с Потребителя Договор за организирано пътуване, Туроператорът е длъжен да го уведоми незабавно. В 3-дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение, Потребителят се задължава да информира Туроператора за решението си:
а/ да приеме обявената промяна, което се удостоверява с подписване на допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване, сключен между страните, или
б/ да се откаже от Договора без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, да му бъде предложено друго пътуване от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или да му бъдат възстановени платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
3. Когато програмата съдържа обяд и/или вечеря, напитките не са включени в цената. Напитките са включени само и единствено, ако са описани в упоменатата програма.
4. Цената на екскурзията не включва застраховка "Отмяна на пътуване". При направена такава, при който и да е застраховател, агенцията не носи отговорност и не възстановява стойността на застраховката при отмяна на екскурзията.
XIII. Прекратяване на Договора за организирано пътуване

1. Подписаният между страните Договор за организирано пътуване се прекратява с приключване на съответното пътуване или при отказ на някоя от страните по Договора.
2. Всяка от страните има право да иска промяна или прекратяване на подписания Договор за организирано пътуване при извършени съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен той.

XIV. Спорове между страните

1. Всички спорове между Туроператора и Потребителя във връзка с изпълнение клаузите на подписания между тях Договор за организирано пътуване се уреждат на основата на добра воля и на база постигнато взаимно съгласие. Ако не се постигне споразумение, спорът се решава по съдебен ред.

XV. Предимство на Договора пред Общи Условия за Организирано туристическо пътуване

1. При противоречие между разпоредбите на Настоящите Общи Условия и подписания между Туроператора и Потребителя Договор за организирано туристическо пътуване, клаузите на Договора са с предимство.