Общи условия за организирано пътуване


1. Записване за пътуване

1. Записване е възможно по факс, интернет или лично в офиса на или чрез друг агент в страната. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване (резервационна бланка) и внасяне на депозит.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.) По искане на потребителя агента ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на агента изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от агента. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на агента по чл. 28 от ЗТ.

3. Цени и плащане

3.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметка на агента.
3.2 Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор., ако не е упоменат друг срок.
3.3 Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4 Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев на БНБ.
3.5 Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев, установен от БНБ 20 дни преди деня на пътуването.

4. Права и задължения на страните

4.1 Туроператорът се задължава:
4.1.1 да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя
4.1.2 да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя.
4.1.3 По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването
4.2 Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълен обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3 Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с ЗПАД “Булстрад”, София, пл. Позитано 5. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4 Потребителят се задължава:
4.4.1 при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (задграничен паспорт), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р.България.
4.4.2 ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.4.3 да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4 да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5 да спазва груповата дисциплина при посещение на обектите, включени в обявената програма.
4.4.6 Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5 Потребителят има право:
4.5.1 в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно -отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30 лв, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1 В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказани вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 50% от стойността на тези услуги.

5.2 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от ограничения.
5.3 Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки и банкови такси, глоба за върнати билети, визови такси и други). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4 Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя Загуба или повреда на багажа по време на пътуването Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя (Парите за услуги, предложени в пакетите, но неизползвани от потребителя, не се връщат) б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6 Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомление за отказ Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.7 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
5.7.1 при пътуване в чужбина
а) до 30 дни преди датата на пътуването – без неустойки б) от 29 до 16 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването в) по-малко от 16 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването. 5.7.2 При пътуване в страната: а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки б) от 19 до 7 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването. e) Туристическата агенция си запазва правото на промени по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.

6. Спорове и рекламации

6.1 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2 В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3 В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7. Редът за изменение и прекратяване на договора

7.1 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора.
7.2 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.